Ruokatajua museossa

Ruokatajua museossa -hankkeessa luodaan ruokakulttuurikasvatukseen sisältöjä, joissa huomioidaan ruokaan liittyvät sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävän kehityksen tavoitteet. Hanke toteutetaan yhdessä Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n, Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n ja Helsingin yliopiston kotitalousopettajakoulutuksen kanssa.

Hankkeen aikana luotavia erilaisia sisältöjä ja toimintamuotoja kehitetään prosessimaisesti ja kokeillen yhdessä kohderyhmien kanssa.  Hankkeen kohderyhmiä ovat perusopetuksen piirissä olevat lapset ja nuoret sekä seniori-ikäiset. Tavoitteena on kokeilla erilaisia työtapoja kuten draamakasvatusta ja pelin ja leikin keinoja, sekä hyödyntää näissä osallistujien muistitietoa ja museokokoelmia. Työskentelyssä painotetaan yhdessä tekemistä ja osallisuutta. 

Ruokakasvatusta kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

Ruoka on kaikille tuttu ja omakohtainen, mutta samalla myös universaali ja jaettu. Ruoan avulla voidaan käsitellä lukemattomia inhimilliseen elämään liittyviä teemoja identiteetin rakentumisesta ilmastonmuutoksen torjumiseen. Siksi ruokakasvatukseen ja ruokakulttuurikasvatukseen liittyvät sisällöt yhdistyvät erinomaisesti YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin. Keskeisiä teemoja hankkeessa ovat ruokamuistot, identiteetti ja ruokataju. Ruokatajulla tarkoitetaan ymmärrystä omien ruokaan liittyvien valintojen vaikutuksista niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin globaalillakin tasolla. Ruokatajua omaava henkilö toimii vastuullisesti ja rakentaa yhdessä muiden kanssa kestävää tulevaisuutta. Sisällöissä käsitellään seuraavia teemoja: ruokahävikin torjunta ja ilmastoystävällinen ruoka, ruokaperinteet oman kulttuuriperinnön välittäjinä sekä kulttuurisen monimuotoisuuden ja moninaisuuden ymmärtäminen.

Ruoalla on myös kyky luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ja ryhmään kuuluvuuden tunnetta, toisaalta myös erottaa ryhmiä toisistaan ja sulkea ulkopuolelle. Tämän hankkeen tavoitteena on etsiä ja löytää ruoan kautta erilaisia ihmisiä yhdistäviä tekijöitä.

Sukupolvien välistä jakamista

Kohderyhmien valinnalla tavoitellaan sukupolvirajat ylittävää kokemusten ja tiedon jakamista, ja sitä kautta uusien näkökulmien syntymistä ja uuden tiedon yhdessä rakentamista. Seniorit sekä lapset ja nuoret voivat esimerkiksi ruokamuistoja tarkastelemalla perehtyä ruokaperinteeseen ja sen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Seniori-ikäisten muistitietoon perustuvat kokemukset ja muistot voivat tarjota heijastuspintaa tämän päivän ruokaan ja kestävään kehitykseen liittyville kysymyksille, joiden pohtiminen voi joskus tuntua lapsista ja nuorista ahdistavalta. Menneisyyden ja nykyisyyden kohtaaminen sekä niiden yhtäläisyyksien ja erojen tarkastelu voi tarjota kummallekin ryhmälle uutta ymmärrystä ja uusia näkökulmia ruokaan ja sen merkitykseen itselle ja muille.

Hankkeen lopputuloksena syntyvää toimintamallia ja pedagogisia sisältöjä tarjotaan vapaasti koko museokentän sekä alan ulkopuolisten tahojen hyödynnettäväksi vuoden 2021 keväällä.

Lisätietoja:
Merja Nummi
0447474106
merja.nummi@hotellijaravintolamuseo.fi