Ammattilaiselta toiselle -hanke yhdistää eri sukupolvien ammattilaiset

Museovirasto on myöntänyt Hotelli- ja ravintolamuseolle 22 000 euron avustuksen Ammattilaiselta toiselle -yhteisöhankkeeseen, joka toteutetaan yhdessä hotelli- ja ravintola-alan entisten, nykyisten ja tulevien ammattilaisten kanssa. Hankkeessa kehitetään uudenlaista asiakastyön muotoa, joka yhdistää museopedagogisen ja kokoelmatyön sekä yleisön – hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisten – asiantuntijuuden. Lopputuloksena on kulttuuriperintöaineistoja hyödyntäviä historiatyöpajoja, jotka yhdistävät eri työntekijäsukupolvia ja tukevat ammatillisen identiteetin kasvamista. Hanke käynnistyy toukokuussa 2019.

Ammattilaiselta toiselle -hankkeen sisältö

Ammattilaiselta toiselle -hankkeen pääsisältö ovat hotelli- ja ravintola-alan ammattiopiskelijoiden, ammatissa toimivien sekä alalta eläköityneiden työntekijöiden kanssa toteutettavat työpajat. Pajat pohjautuvat museokokoelmiin, työpajoissa jaettavaan osallistujien omaelämäkerralliseen asiantuntijuuteen sekä yhdessä tekemiseen. Työpajojen tarkoitus on lisätä historiallista ymmärrystä omasta alasta ja tarjota museon historia-ammattilaisten kuratoima foorumi ylisukupolviselle ammatilliselle verkostoitumiselle.

Yhteisöhankkeen tavoite on, että eri sukupolvia edustavien hotelli- ja ravintola-alan työntekijöiden historiatietoisuus lisääntyy, ja he saavat työkaluja miettiä analyyttisesti ja historiallisesti omaa ammatti-identiteettiään museokokoelmien avulla. Tämä on edellytys myös yhteiskunnallisen toimintakyvyn, aktiivisuuden sekä mielekkään ja arvokkaan työidentiteetin syntymiselle. Historia voi voimauttaa.

Yhteisöhankkeen työpajoissa Hotelli- ja ravintolamuseo tuo yhteen hotelli- ja ravintola-alalla toimineet konkarit, alalla tällä hetkellä työskentelevät ammattilaiset ja alalle opiskelevat ammattikoululaiset. Museo tarjoaa alustan, jolla syntyy kohtaamisia ja kanssakäymistä eri sukupolvien välille.

Työpajoissa hyödynnetään materiaalina museon kokoelmiin kuuluvia tarinoita ja muistitietoa sekä valokuvia, esineistöä ja arkistoaineistoa. Olemassa olevia kokoelmatietoja rikastetaan yhdessä ja samalla tallennetaan uutta tietoa alan menneisyydestä ja nykyisyydestä museon kokoelmiin. Osallistamalla hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiset yli sukupolvien oman historiansa tallennukseen tehdään samalla tutuksi kulttuuriperinnön tallennustyötä ja museotyötä ylipäänsä sekä korostetaan museoiden tekemän tallennustyön merkitystä. Hanke siis mahdollistaa tiedon ja kokemusten välittymisen, rikastumisen sekä siirtymisen. Museo tarjoaa työkalut tähän sekä kohtaamisilla työpajoissa että erilaisten tallennustyövälineiden, kuten alan muistojen keräämiseen tarkoitetun Restopedia-verkkosivuston (www.restopedia.fi) avulla.

Museon vahvuus on, että se ei ainoastaan tuo yhteen eri sukupolvia. Ohjatuissa kokoelmatyöpajoissa mukana ovat myös museon historialliset kokoelmat ja historia-asiantuntijat. Tärkeä osa työpajoissa tapahtuvaa kohtaamista on paitsi eri työntekijäsukupolvien yhteistyö, myös se, että näille annetaan kokemus oman alan historian haltuun ottamisesta ja myös oivallus siitä, että huomisen historiaa tehdään nyt.

Hankkeen tuottajana toimii toukokuusta 2019 lähtien Maaret Louhelainen, maaret.louhelainen(at)hotellijaravintolamuseo.fi, p. 044 561 3301